Kontakty z dzieckiem

rozwód szczecinKontakty z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem nie są zależne od władzy rodzicielskiej. Rodzic, który ma ograniczoną władzę rodzicielską lub jest jej pozbawiony ma również prawo do kontaktu ze swoim synem lub córką. Bez znaczenia przy regulowaniu kontaktów jest także fakt, czy rodzice są po rozwodzie, czy też zakończyli nieformalny związek.

 

Na czym polegają kontakty z dzieckiem?

Kontakty z dzieckiem polegają przede wszystkim na spotkaniach rodzica z dzieckiem w miejscu lub poza miejscem zamieszkania dziecka w tym również na kontakcie telefonicznym, czy też za pomocą komunikatorów typu skype.

 

Jak uregulować kontakty z dzieckiem?

Najlepszą metodą ustalenia kontaktów jest wypracowanie porozumienia między rodzicami. W porozumieniu takim pożądane jest, aby uregulować kontakty możliwie szczegółowo, by potem nie dochodziło na tym tle do nieporozumień.

Jeżeli wypracowanie porozumienia jest niemożliwe, lub pomimo jego sporządzenia nie jest ono respektowane przez jednego z rodziców, wówczas należy złożyć do Sądu Rejonowego wniosek o kontakty (kontakty mogą zostać uregulowane także w postępowaniu rozwodowym). We wniosku tym należy dokładnie wskazać, jak kontakty rodzica z dzieckiem mają być uregulowane (musi być podany konkretny okres i czas kontaktów).

Kontakty z dzieckiem mogą odbywać się przykładowo: w dni powszednie, weekendy, ferie, wakacje, urodziny dziecka, Święta Bożego Narodzenia, Święta Wielkanocne. Przy proponowaniu kontaktów z dzieckiem trzeba mieć na uwadze plan dnia małoletniego, jego codzienne obowiązki (jak szkoła, odrabiane lekcji) oraz również plan dnia osoby uprawnionej do kontaktów (by nie doprowadzić do sytuacji, w której rodzic z uwagi obowiązki np. zawodowe nie będzie mógł realizować kontaktów).

 

Czy można ograniczyć lub zakazać kontaktów z dzieckiem ?

Po wydaniu przez Sąd postanowienia o uregulowaniu kontaktów rodzic, z którym dziecko zamieszkuje, ma obowiązek umożliwić spotkania dziecka z drugim rodzicem w określonym czasie i formie. Zdarza się jednak, że pomimo ustalonych przez Sąd kontaktów rodzic ogranicza lub uniemożliwia kontakty. W takiej sytuacji konieczna jest ingerencja Sądu. Uprawniony do kontaktów musi jednak złożyć do Sądu odpowiedni wniosek. Sąd może wówczas zagrozić obowiązkiem zapłaty określonej sumy pieniężnej za każdy niezrealizowany kontakt lub też ustanowić kuratora.

Sąd może ograniczyć kontakty z dzieckiem, jeżeli spotkania rodzica z dzieckiem nie pozostają w zgodzie z jego dobrem. Ograniczenie polegać może np. na ustanowieniu kontaktów w obecności drugiego rodzica, innej osoby lub kuratora.

Zakaz utrzymywania kontaktów z dzieckiem jest orzekany przez Sąd w wypadkach wyjątkowych, gdy kontakty rodzica z dzieckiem stanowią realne i poważne niebezpieczeństwo dla życia, czy zdrowia dziecka.

Nasza Kancelaria oferuje pomoc prawną dotyczącą spraw rodzinnych, w tym związaną z regulowaniem kontaktów z dziećmi. Kancelaria pomoże w wypracowaniu i sporządzeniu porozumienia w sprawie kontaktów, wyjaśni, na czym polega i z czym wiąże się uregulowanie kontaktów przez sąd, doradzi co zrobić w przypadku ograniczania kontaktów. Istnieje również możliwość sporządzenia wniosku o kontakty, jak również reprezentacji w sądzie na każdym etapie postępowania.

Pozostałe usługi

  Naszym celem jest jak najlepiej poznać i zrozumieć naszych Klientów

  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek w godzinach 8:00 – 17:00

  Lokalizacja: ul. Królowej Korony Polskiej 2/1, 70-485 Szczecin

  +48 693 481 909


  Call Now ButtonZadzwoń Teraz