Prawo Spadkowe

Prawo Spadkowe

Nasza Kancelaria posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw spadkowych m.in. o: stwierdzenie nabycia spadku, zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, uznanie spadkobiercy za niegodnego, zachowek, dział spadku, czy zabezpieczenie spadku.

Stwierdzenie nabycia spadku

Reprezentacja w postępowaniu sądowym obejmuje sporządzenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, przygotowanie wszystkich pism procesowych, wsparcie klienta przy kompletowaniu dokumentacji, reprezentację na rozprawach, bieżący kontakt z klientem oraz przygotowanie go przed wystąpieniem w sądzie. Oferujemy również porady prawne w siedzibie Kancelarii lub przy pomocy poczty elektronicznej.

W sprawie o stwierdzenie nabycia spadku warto skorzystać z pomocy radcy prawnego bądź adwokata. Jest to zasadne zwłaszcza w sytuacji, gdy istnieje wątpliwość co do kręgu spadkobierców, czy należnych im udziałów, a także wtedy, gdy kwestionuje się podstawę dziedziczenia np. kwestionuje się ważność sporządzonego testamentu.

Dział spadku

Po uzyskaniu stwierdzeniu nabycia spadku lub po sporządzeniu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza należy dokonać działu spadku pomiędzy poszczególnych spadkobierców.

Wniosek o dział spadku

Dział spadku można osiągnąć za pomocą umowy między spadkobiercami w przypadku zgodnych stanowisk (gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, wówczas umowa musi być zawarta przed notariuszem). Gdy spadkobiercy nie są jednak w stanie porozumieć się, wówczas sprawę będzie rozstrzygał Sąd.Z chwilą stwierdzenia nabycia spadku, pomiędzy spadkobiercami powstaje wspólność majątku spadkowego. Wspólność ta trwa do momentu dokonania działu spadku. Sądowy dział spadku ma na celu zniesienie wspólności między spadkobiercami.

Wniosek o dział spadku może złożyć każdy ze spadkobierców w każdym czasie (nie ma ograniczenia terminem).
W postępowaniu tym Sąd ustala, co wchodzi w skład spadku i jaką wartość mają poszczególne jego składniki.Wnioskodawca musi w swoim wniosku wskazać, jaki majątek wchodzi w skład spadku (np. nieruchomości, ruchomości, pieniądze) oraz zaproponować sposób jego podziału. Uczestnicy mogą oczywiście przedstawić inny sposób działu. Przez to sprawy o dział spadku są często trudne i czasochłonne. Dodatkowa trudność pojawia się wtedy, gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, albowiem z uwagi na często pojawiający się spór co do jej wartości, koniecznym jest przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu wyceny nieruchomości.

Jakie są możliwości dokonania działu spadku?

Trzeba wiedzieć, jakie są możliwe sposoby działu spadku. Jest to:

 • podział rzeczy w naturze pomiędzy spadkobierców
 • przyznanie przedmiotu spadku jednemu ze spadkobierców  z jednoczesnym obowiązkiem spłat na rzecz pozostałych spadkobierców
 • sprzedaż przedmiotów spadkowych i podzielenie między spadkobierców sumy uzyskanej ze sprzedaży

Warto pamiętać, że na każdym etapie sprawy o dział spadek można zawrzeć ugodę.Kancelaria oferuje porady prawne obejmujące problematykę działu spadku, a nadto oferuje reprezentację w sprawach o dział spadku. Do każdej sprawy Kancelaria podchodzi  z zachowaniem najwyższych standardów obsługi prawnej i przy zachowaniu całkowitej poufności.

Zachowek

Każdy ma prawo wg własnego uznania dysponować swoim majątkiem na wypadek śmierci, może np. sporządzić testament, w którym podzieli swój majątek pomiędzy wszystkich spadkobierców, ale może też uczynić spadkobiercą tylko jedną osobę.

Zdarzają się również sytuacje gdy spadkodawca jeszcze przed swoją śmiercią rozda cały swój majątek w drodze darowizny. Co zatem wówczas, gdy my jako ustawowi spadkobiercy, czy to na skutek zapisu testamentowego czy też dokonanych wcześniej darowizn nie otrzymaliśmy nic? Wówczas właśnie możemy skorzystać z takiej instytucji prawnej jak zachowek. Wskazać jednak należy, iż zachowek to prawo, którego możemy dochodzić, a nie obowiązek nałożony na spadkobierców. Konsekwencją tego jest to, iż można do dochodzić od spadkobierców tylko w określonym czasie od chwili śmieci spadkodawcy i w określonej przez prawo wysokości.

I tak osobie niewskazanej w testamencie, a mającej prawo do spadku z mocy ustawy, przysługuje roszczenie o zachowek, względem obdarowanych bądź wskazanych w testamencie przez spadkodawcę osób – spadkobierców. Uprawniony do zachowku otrzymuje wówczas pieniężną rekompensatę za to, że został pominięty przez spadkodawcę przy rozrządzeniu jego majątkiem.

Drogą dochodzenia zachowku jest powództwo, które wytacza się wyłącznie przed Sądem ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, przed Sądem miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część.

Zachowek jest płatny na wezwanie uprawnionego najczęściej w formie rozliczenia pieniężnego. Dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku przedawnia się z upływem lat trzech lub pięciu w zależności od daty ogłoszenia testamentu.

Krąg osób uprawnionych do zachowku jest ograniczony, są to osoby powołane do spadku z ustawy: dzieci, wnuki, małżonek i rodzice spadkodawcy, w zależności od kolejności dziedziczenia w konkretnej sprawie. I tak np. rodzice są uprawnieni do zachowku jedynie w sytuacji, gdy spadkodawca nie miał dzieci, a wnuki – tylko w przypadku, gdy dzieci spadkodawcy nie żyją.

Tym osobom przysługuje prawo żądania od osób obdarowanych bądź powołanych w testamencie do spadku, sumy pieniężnej stanowiącej równowartość należnego im zachowku, w wysokości ½ udziału jaki przypadłby im w razie dziedziczenia ustawowego. W przypadku osób małoletnich i stale niezdolnych do pracy wysokość zachowku zwiększa się do 2/3 udziału. Zachowek jest zawsze zasądzany w postaci pieniężnej.

W tym miejscu  podkreślić należy, iż prawa do żądania zachowku nie mają:

 • małżonek, gdy spadkodawca wystąpił o rozwód z winy tego małżonka,
 • osoba, która na mocy umowy zrzekła się dziedziczenia,
 • osoba, która odrzuciła spadek czyli nie chciała dziedziczyć i dostać spadku
 • osoba, która została uznana za niegodną,
 • osoba, która została wydziedziczona

Do zachowku dolicza się darowizny uczynione przez spadkodawcę na rzecz osoby uprawnionej do zachowku. Darowizna podlega doliczeniu niezależnie od tego, czy nadal znajduje się u osoby uprawnionej, czy też uległa zużyciu bądź zniszczeniu. Jeżeli uprawnionym do zachowku jest wnuk spadkodawcy, zalicza się na należny mu zachowek także darowiznę dokonaną na rzecz jego rodzica, czyli dziecka spadkodawcy.

Do zachowku nie dolicza się:

 • drobnych darowizn
 • dokonanych przed więcej niż 10 laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób niebędących spadkobiercami bądź uprawnionymi do zachowku,
 • darowizn uczynionych przez spadkodawcę w czasie, gdy nie miał dzieci, chyba że darowizna została dokonana na mniej niż 300 dni przed urodzeniem się dziecka,
 • przy ustalaniu zachowku dla małżonka darowizn dokonanych przed zawarciem małżeństwa.

W konsekwencji powyższych wyliczenia zachowku i ocena szans na jego uzyskanie przed sądem nie jest prostym procesem, dlatego decydując się na taki krok warto skorzystać z pomocy doświadczonego radcy prawnego. Zwłaszcza, że  w sądzie, znajomość przepisów prawa jest wręcz nieodzowna. Warto zatem umówić się na wizytę w kancelarii i skorzystać z porady prawnej profesjonalisty, który bezstronnie i przede wszystkim racjonalnie oceni co dla zgłaszającego się do niego klienta będzie najlepsze.

Pozostałe usługi

  Naszym celem jest jak najlepiej poznać i zrozumieć naszych Klientów

  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek w godzinach 8:00 – 17:00

  Lokalizacja: ul. Królowej Korony Polskiej 2/1, 70-485 Szczecin

  +48 693 481 909


  Call Now ButtonZadzwoń Teraz